blog-details

 

Học lập trình Java Servlet sử dụng phần mềm ATCSMART gồm các bài sau.

 Điều kiện cần cài đặt Visual 2015 -2019 Và một trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau đây

( SQLSever 2012-2019   |  MySQL MariaDB | Oracle 11 )

  Xem thêm tại đây

Hưỡng dẫn cài Sqlsever 2012

Hưỡng dẫn cài Visual 2019

1. Tạo chức năng các bảng dữ liệu

  •  Tạo mới hoàn toàn
  •   Kết nối cơ sở dữ liệu SQL và nhập về phần mềm.

2. Sử dụng mô hình 3 lớp tạo Procedure Function TRIGGER cần thiết

  •  Tạo các thủ tục insert delete update,
  •  Chạy các thụ tục vào database

3. Bulding code và chọn mẫu và xuất ra thư mục hoặc project.

4. Xuất code vào project có sẵn hoặc mới hoàn toàn.

5. Chạy demo và triển khai đăng nhập quản lý

6. Cập nhật chỉnh sửa theo ý 1 số mục cần thiết.

7. Hoàn thiện lần cuối.

8. Triển khai đưa sản phẩm lên hosting domain  Hỗ trợ linux

  •   Triển khai trên linux
  •   Triển khai trên windows

 

----Nội dung đang được cập nhật----

 

---------------Copyright  by atcsmart.com 2020--------------

Đánh giá bài viết