blog-details

Học lập trinh web PHP CodeIgniter Framework sử dụng phần mêm ATCSMART gồm các bài sau.

0. Điều kiện cần cài đặt XAMPP (Appache + MySQL)  xem tại  Hưỡng dẫn cài Xampp

1. Tạo chức năng các bảng dữ liệu

CREATE DATABASE BlogATC;

USE BlogATC; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `roile` (
`id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
`name` varchar (100) NULL, 
`status` tinyint(1) NULL, 
`access` varchar(500) NULL 
, INDEX(id), PRIMARY KEY(id))
ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu` (
`id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
`name` varchar (150) NULL, 
`parent` int NULL, 
`sort` int NULL, 
`link` varchar (255) NULL, 
`status` tinyint(1) NULL 
, INDEX(id), PRIMARY KEY(id))
ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `category` (
`id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
`name` varchar (255) NULL, 
`sort` int NULL, 
`parrent` int NULL, 
`status` boolean NULL 
, INDEX(id), PRIMARY KEY(id))
ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `blog` (
`id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
`name` varchar (255) NULL, 
`sort` int NULL, 
`images` varchar (255) NULL, 
`categoryid` int NULL, 
`description` varchar(500) NULL, 
`status` boolean NULL, 
`content` varchar(500) NULL, 
`datepost` date NULL 
, INDEX(id), PRIMARY KEY(id))
ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user` (
`username` int NOT NULL, 
`name` varchar (50) NULL, 
`password` varchar (50) NULL, 
`roileid` int NULL 
, PRIMARY KEY(username))
ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `contact` (
`id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
`name` varchar (255) NULL, 
`email` varchar (100) NULL, 
`phone` varchar (20) NULL, 
`message` varchar(500) NULL, 
`status` boolean NULL, 
`datesend` date NULL 
, INDEX(id), PRIMARY KEY(id))
ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE User
ADD FOREIGN KEY(roileid) REFERENCES Roile(id);
ALTER TABLE Blog
ADD FOREIGN KEY(categoryid) REFERENCES Category(id);

2. Tạo và backup database  lên MYSQL Hoặc MariaDB

3. Bulding code  và chọn mẫu và xuất ra thu mục.

 1. File  CI_Controller.php

<?php
/**
 *--Project: BlogATC
 --Design by: ATC PRO
 -- Date time: 8/15/2020 12:34:05 AM
 * This controller handles project management.
 */
class Contact extends CI_Controller
{
  public $user_id;
  public $user_name;

  public function __construct(Type $foo = null)
  {

    parent::__construct();
		
    if (!$this->session->userdata('logged_in')) {
      $this->session->set_flashdata('flash_danger', 'Vui lòng đăng nhập để xem trang');
			header('location: ' .base_url().'backend/login');
    }
		else
		{
		 $user_id = $this->session->userdata('user_id');
		 $user_name = $this->session->userdata('user_name');
		
		}
		$this->load->model('contact_model');
    
  }

  public function index()
  {
    
    $this->load->view('back_end_template/content', [
      'template' => 'backend/contact/index','sl'=>1,
      'data' => $this->contact_model->get_contact()
       
    ]);
  }

	public function create()
  {
 $data = $this->contact_model->get_where_contact('0');
      $this->load->view('back_end_template/content', ['template' => 'backend/contact/create','data' => $data ]);
    
   }
  public function add()
  {
    
    
		
      $data = $this->contact_model->create_contact([
      'id' => $this->input->post('id'),
      'name' => $this->input->post('name'),
      'email' => $this->input->post('email'),
      'phone' => $this->input->post('phone'),
      'message' => $this->input->post('message'),
      'status' => $this->input->post('status'),
      'datesend' => $this->input->post('datesend'),

        
      ]);

      if ($data) {
        $this->session->set_flashdata('flash_success', 'Your contact has been created');
				return header('location: ' .base_url().'backend/contact/show/'.$data->id);
      }
    
  }

	 public function search(){
    $data['template'] = 'backend/contact/index';
    $keyword = $this->input->post('keyword');  
	  $column = $this->input->post('column');  
    $list_col = array('id' => $keyword,'name' => $keyword,'email' => $keyword,'phone' => $keyword,'message' => $keyword,'status' => $keyword,'datesend' => $keyword,); 
	  if($column!="")
		{
		 $columns="contact.$column";
		 $list_col =array($columns => $keyword);
     }
    $config['$keyword'] = $keyword;
	  $config['$columnsearch'] = $column; 
    $config['base_url'] = site_url('backend/contact/search/');
    $config['total_rows'] = $this->get_model->atc_get_count_search('contact',$list_col);
    $data['sl'] = $config['total_rows'];
    $config['per_page'] = 10; 
    $config['uri_segment'] = 3;
    $config['cur_tag_open'] = '<a class="current_page" href="backend/contact/">';
    $config['cur_tag_close'] = '</a>';
    $this->pagination->initialize($config);
    
    $data['data'] = $this->get_model->atc_get_search('contact',$list_col,$config['per_page'], $this->uri->segment($config['uri_segment'])); 
    $data['link'] = $this->pagination->create_links();
    
  
    
		$this->load->view('back_end_template/content', $data);
    
  }
  public function show($id)
  {
    $data = $this->contact_model->get_where_contact($id);
    if (!$data) {
      $this->denied_message();

      return header('location: ' .base_url().'backend/contact');
    }
    $this->load->view('back_end_template/content', [
      'template' => 'backend/contact/show',
      'data' => $data 
     
    ]);
  }

  public function edit($id)
  {
    $data = $this->contact_model->get_where_contact($id);
    if (!$data) {
      $this->denied_message();
	   	return	header('location: ' .base_url().'backend/contact');
      
    }
   
   
    
      $this->load->view('back_end_template/content', ['template' => 'backend/contact/edit', 'data' => $data ]);
    
  }

	public function update()
  {
    
      $data = [
      'id' => $this->input->post('id'),
      'name' => $this->input->post('name'),
      'email' => $this->input->post('email'),
      'phone' => $this->input->post('phone'),
      'message' => $this->input->post('message'),
      'status' => $this->input->post('status'),
      'datesend' => $this->input->post('datesend'),

       
      ];
		 	$ID=$this->input->post('id');
		  $url=$this->input->post('urlre');
      if ($this->contact_model->update_contact( $data,$ID)) {
        $this->session->set_flashdata('flash_success', 'Your contact has been updated');
        if($url=="save")
			  {
				  return header('location: ' .base_url().'backend/contact/');
			  }
				return header('location: ' .base_url().'backend/contact/show/'.$ID);
				}
      
    
  }
	 public function deleteall()
  {
	
	   $con = $this->input->post('id_check');
     $num_array = count($con);

      if($num_array>0){
           for($i=1;$i<=$num_array;$i++)
					 {
					 $id = $con[$i-1];
					 $this->contact_model->delete_contact($id);
					 }
					 $this->session->set_flashdata('flash_success', 'Tất cả đã xóa thành công !');
	     }
			  return header('location: ' .base_url().'backend/contact');
	
	}
  public function delete($id)
  {
	  if(isset($_POST['id']))
	  {
		 $id=$_POST['id'];
	  }
    $data= $this->contact_model->get_where_contact($id);
    if (!$data) {
      $this->denied_message();

     return header('location: ' .base_url().'backend/contact');
    }
    if ($this->contact_model->delete_contact($id)) {
      $this->session->set_flashdata('flash_success', 'Your contact has been deleted');
    } else {
      $this->denied_message();
    }
     return  header('location: ' .base_url().'backend/contact');

  }

  private function denied_message()
  {
    $this->session->set_flashdata('flash_danger', 'That contact does not exist or you do not have permission');
  }
}

2.File Model Blog.php

<?php

/**
 *--Project: BlogATC
 --Design by: ATC PRO
 -- Date time: 8/15/2020 12:34:09 AM
 */
class Contact_model extends CI_Model
{
  public function create_Contact($data)
  {
    $this->db->insert('Contact', $data);
		$id=$this->db->insert_id();
		if($id==0)
		{
		  return base_url().'backend/Contact';
		}
    return $this->db->get_where('Contact', ['id' => $id])->row();
  }

  public function get_Contact()
  {
	  $this->db->select('Contact'.'.*', FALSE);
    $this->db->from('Contact');
	  $query = $this->db->get(); 
    return $query->result();
    
  }
	public function get_where_Contact($id)
  {
    return $this->db->get_where('Contact', ['id' => $id])->result();
  }

  public function get_Contact_where( $id)
  {
    return $this->db->get_where('Contact', ['id' => $id])->row();
  }

  public function update_Contact( $data, $id)
  {
    return $this->db->where(['id' => $id])->update('Contact', $data);
  }

  public function delete_Contact( $id)
  {
    
    return $this->db->where(['id' => $id])->delete('Contact');
  }

  
}

3. File  View indexp.php

4. Xuất code và cấu hình thư mục cho đúng

5. Chạy demo và triển khai đăng nhập quản lý

6. Cập nhật chỉnh sửa theo ý 1 số mục cần thiết.

7. Hoàn thiện lần cuối.

8. Triển khai đưa sản phẩm lên hosting domain

 

----Nội dung đang được cập nhật----

Đánh giá bài viết