blog-details

Để đảm bảo an toàn dữ liệu các bạn cần mã hóa nó để người khác không thể đọc được. Có đọc cũng ko hiểu =)))

Khai báo mật khẩu như sau:

string key = "12345678xyzxxxxxxxxxx";

1.Hàm mã hóa

/// <summary>
    /// Mã hóa chuỗi có mật khẩu
    /// </summary>
    /// <param name="toEncrypt">Chuỗi cần mã hóa</param>
    /// <returns>Chuỗi đã mã hóa</returns>
    public static string Encrypt(string toEncrypt)
    {
      bool useHashing = true;
      byte[] keyArray;
      byte[] toEncryptArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(toEncrypt);
 
      if (useHashing)
      {
        MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();
        keyArray = hashmd5.ComputeHash(UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key));
      }
      else
        keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key);
 
      TripleDESCryptoServiceProvider tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider();
      tdes.Key = keyArray;
      tdes.Mode = CipherMode.ECB;
      tdes.Padding = PaddingMode.PKCS7;
 
      ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateEncryptor();
      byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
 
      return Convert.ToBase64String(resultArray, 0, resultArray.Length);
    }

2. Hàm giải mã

/// <summary>
    /// Giản mã
    /// </summary>
    /// <param name="toDecrypt">Chuỗi đã mã hóa</param>
    /// <returns>Chuỗi giản mã</returns>
    public static string Decrypt(string toDecrypt)
    {
      bool useHashing = true;
      byte[] keyArray;
      byte[] toEncryptArray = Convert.FromBase64String(toDecrypt);
 
      if (useHashing)
      {
        MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();
        keyArray = hashmd5.ComputeHash(UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key));
      }
      else
        keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key);
 
      TripleDESCryptoServiceProvider tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider();
      tdes.Key = keyArray;
      tdes.Mode = CipherMode.ECB;
      tdes.Padding = PaddingMode.PKCS7;
 
      ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateDecryptor();
      byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
 
      return UTF8Encoding.UTF8.GetString(resultArray);
    }

Sử dụng 2 hàm này như sau:

 

string chuoimahoa = Encrypt("abcxyz");
//......
string chuoigiaima = Decrypt(chuoimahoa);

Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Chúc các bạn thành công nhé

Đánh giá bài viết