blog-details

1. Cách viết filter dễ quản lý trong Laravel

Câu hỏi đặt ra là: "Có còn cách nào khác để quản lý filter khôngcó cách nào tách riêng biệt filter ra ngoài file không?". Câu trả lời là có, và trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách làm.

Trong bài này mình sẽ lấy ví dụ về tạo filter về user.

Trước hết bạn tạo thư mục app/Projects/Filters/Users và class FilterServiceProvider ở thư mục app/Projects/Filters/ với nội dung như sau:

<?php
namespace Projects\Providers\Filters;
 
use Illuminate\Support\ServiceProvider;
 
class FilterServiceProvider extends ServiceProvider {
 
  public function register(){
    $this->registerFilters();
  }
 
  public function registerUserFilters(){
 
  }
}

trong đó action register là bắt buộc phải có, registerUserFilters là action mẫu mình tạo ra để gọi tới các class filter mà sắp tạo. bạn có thể tạo các action khác nhau để gọi nó trong action register, chẳng hạn tạo action registerProductFilters và gọi nó trong action register.

Bạn mở file composer.json và thêm vào psr-4 của autoload: "Projects\\Filters\\" : "app/Projects/Filters",

tuy chinh filter trong laravel jpg

Sau đó bạn thêm vào cuối phần providers trong file app/config/app.php nội dung sau: 'Projects\Filters\FilterServiceProvider',
Như vậy là đã xong việc autoload rồi, bây giờ mình lấy việc bạn thêm filter kiểm tra quyền upload file cho user nhé.

Bạn tạo class CanUploadFilter trong thư mục app/Projects/Filters/Users và đương nhiên tên file trùng tên class (wink) với nội dung sau:

<?php
namespace Projects\Filters\Users;
 
class CanUpload {
 
  public function filter(){
    //code xử lý
  }
}

Trong đó action filter là bắt buộc.

Bây giờ quay lại action registerUserFilters của  class FilterServiceProvider thêm vào đoạn code sau:

$this->app->router->filter('user.can.upload','Projects\Filters\Users\CanUpload');

Trong đó user.can.upload là filter name mà bạn sẽ sử dụng nó về sau, Projects\Filters\Users\CanUpload là gọi tới class CanUpload mà chúng ta đã tạo.

Và tương tự với các nhóm filter khác, bạn hãy tạo chúng thành nhóm riêng biệt với nhau, mình nghĩ sẽ mạch lạc và dễ quản lý hơn nhiều

Đánh giá bài viết