blog

Cách lấy lại mật khẩu bằng câu lệnh truy vấn sql trong xenforo 2.x - Password Reset Query

Bạn có thể sử dụng truy vấn này để đặt lại mật khẩu của người dùng. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn quên mật khẩu quản trị của mình. Bạn cần thay thế mật..