blog

Cách chạy ứng dụng web Asp.Net Core trên Centos dùng Supervisor chạy trên sever Nginx

Hướng dẫn publish code netcore lên máy chủ linux chạy sever ngixn mới nhất 2020 , chạy ứng dụng web Asp.Net Core trên Centos 7

blog

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên Nginx

Chứng chỉ SSL hiện nay được sử dụng quá phổ biến, hầu hết những website mới hay server mới đều lựa chọn kích hoạt SSL ngay từ ban đầu. Quá trình cà..