Quản lý khách sạn bằng C# dành cho các bạn mới học lập trình dùng DevExpress 14.1

Là một phần mềm với giao diện rất thân thiện và bao gồm các chức năng chính cơ bản như: Quản lý phòng (trực quan ,Quản lý nhân viên ,Quản lý khách hà..